สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

!!!! 4 - 23 ธ.ค. 60 และ 6 - 26 ธ.ค. 60 ขนส่งจังหวัดลำปางประมูลป้ายฯ หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ และ บว ทางอินเตอร์เนต

!!!! ขนส่งลำปางเตรียมรถบริการเดินทางร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้า
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมาสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งพนักงานขับรถระบบจ้างเหมา
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งพนักงานขับรถ
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมา
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขนส่งจังหวัดลำปางเน้นย้ำ !!! การกระทำความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามที่ทางราชการออกให้ หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นมาปิดบังหรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถตามที่ทางราชการออกให้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560
<ประจำเดือนตุลาคม 2559>
<ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 >
<ประจำเดือนธันวาคม 2559 >
<ประจำเดือนมกราคม 2560 >
<ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 >
<ประจำเดือนมีนาคม 2560 >
<ประจำเดือนเมษายน 2560 >
<ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 >
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

<ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ>ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.)

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>


ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะรถลากจูงและรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป
ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งระบบ GPS เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม นี้….. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
<สาระน่ารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง >
<การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ>
<ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน >

เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทงและทอดกฐิน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

ประการศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

<แบบใบรับรองแพทย์>
<แบบคำขอ>

ขนส่งลำปาง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม(เลขสวย)
ครั้งที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น Hero on the Road ตามโครงการ
"รวมพลฮีโร่ถนนสีขาว"

30 ธค. 2557 – 5 มค. 2558 ขนส่งลำปางปฏิบัติการเข้มข้นในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 !!!!

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
<สาระน่ารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง >

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ ฟรี!!! ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ !!!!!!!!!!!

5-21 พฤศจิกายน 2557 ขนส่งลำปางเปิดรับคำขอรถตู้ส่วนบุคคล เป็น ผู้รับใบอนุญาตประกอบการป้ายเหลือง รอบสอง !!!!!

ขนส่งลำปางรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลลอยกระทง 2557 !!!!!!

1 พฤศจิกายน 57 เป็นต้นไป ขนส่งลำปางให้บริการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับ การขอรับใบขับขี่ใหม่และต่ออายุ สัปดาห์ละ 3 วัน

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทาง เรื่องการจัดทำใบกำกับการขนส่งตามมาตรา 32(6) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
<ใบกำกับการขนส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่ง>

กรมการขนส่งทางบก แจง !!!!! ไม่มีการพิจารณาปรับอัตราภาษีรถประจำปีเพิ่มขึ้น ยืนยัน !!!!! ยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!!! ซื้อขายรถให้ไปดำเนินการโอนทะเบียนด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง นำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อความมั่นใจ พร้อมสั่งเข้ม !!!! มาตรการจดทะเบียนและตรวจสภาพรถ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!! รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 ต้องจัดทำใบกำกับการขนส่ง ระบุ !!!! ชนิด น้ำหนัก และจุดส่งสินค้า พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างขนส่ง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

“กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางการขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูล”

ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
<จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557>
<แผ่นพับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช >
<แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >
<แบบสอบถามที่ 1 สำหรับกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 >
<แบบสอบถามที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 5 >
“๒๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางเปิดรับคำขอรถตู้ส่วนบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการป้ายเหลือง”

“๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางสำรวจข้อมูลรถตู้ส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับจ้าง”

“ขนส่งลำปางลงนาม MOU กับราชภัฏลำปาง”

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ

รวมข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวเก่า) ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้