สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา
ติดต่องานทะเบียนรถ (ฝ่ายทะเบียนรถ)
งานตรวจสภาพรถ (ฝ่ายตรวจสภาพรถ)
งานใบอนุญาตขับรถ (ฝ่ายงานใบอนุญาตขับรถ) และ
งานประกอบการขนส่ง (กลุ่มวิชาการขนส่ง)

::ติดต่อด้านงานทะเบียนรถ::
1. คำแนะนำในการดำเนินการทางทะเบียนรถ
- -รถจดทะเบียนใหม่
2. การโอนทะเบียน หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ
- - กรณีการโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
- - กรณีการโอนรถโดยการเช่าซื้อ
- - การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- - การรับโอนมรดก
3. การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น
- - กรณีแจ้งย้ายรถออก
- - กรณีแจ้งย้ายรถเข้า
- - การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
- - การแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว
4. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
- - การเปลี่ยนสีของรถยนต์
- - การเปลี่ยนลักษณะรถ
5. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล
6. แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง (ก๊าซ)ได้ที่ไหนบ้าง
- - หลักฐานประกอบคำขอ
- - ขั้นตอนการดำเนินการ
7. การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย หรือชำรุด
- - กรณีสูญหาย
- - กรณีชำรุด
8. รถหาย
9. สิ่งที่ควรทราบ
10. การมอบอำนาจ::ติดต่อด้านงานตรวจสภาพรถ::
1. รถที่ต้องตรวจสภาพ หรือตรวจสอบรถ ก่อนดำเนินการทางทะเบียน
2. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการตรวจสภาพรถหรือตรวจสอบรถ
3. จะต้องตรวจสภาพตามรายการ ดังนี้...::ติดต่อด้านงานใบอนุญาตขับรถ::


::ติดต่อด้านงานประกอบการขนส่ง::
1. คำแนะนำเกี่ยวกับงานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
2. การขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
4. การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรณีสูญหายหรือชำรุด
5. การเลิกการประกอบการขนส่ง


**ท่านสามารถค้นหาข้อมูล โดยการคลิกที่หัวข้อของแต่ละงาน

และกลับมาที่เมนูหลักโดยการ กดปุ่ม BACK ที่แถบเมนูด้านบน หรือด้านล่าง**