สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา
ติดต่อด้านงานทะเบียนรถ
งานด้านใบอนุญาตขับรถ และงานด้านประกอบการขนส่ง

::ติดต่อด้านงานทะเบียนรถ::
1. คำแนะนำในการดำเนินการทางทะเบียนรถ
- -รถจดทะเบียนใหม่
2. การโอนทะเบียน หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ
- - กรณีการโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
- - กรณีการโอนรถโดยการเช่าซื้อ
- - การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- - การรับโอนมรดก
3. การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น
- - กรณีแจ้งย้ายรถออก
- - กรณีแจ้งย้ายรถเข้า
- - การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
- - การแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว
4. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
- - การเปลี่ยนสีของรถยนต์
- - การเปลี่ยนลักษณะรถ
5. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล
6. แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง (ก๊าซ)ได้ที่ไหนบ้าง
- - หลักฐานประกอบคำขอ
- - ขั้นตอนการดำเนินการ
7. การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย หรือชำรุด
- - กรณีสูญหาย
- - กรณีชำรุด
8. รถหาย
9. สิ่งที่ควรทราบ
10. การมอบอำนาจ::ติดต่อด้านงานใบอนุญาตขับรถ::
::การขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
1. การขอรับใบอนุญาตใหม่
2. การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อบุคคล
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี
3. การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตสามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์สาธารณะ
4. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
5. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (เมื่อครบ 5 ปี) ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน
6. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตรถยนต์สามล้อสาธารณะหรือ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (เมื่อครบ 3 ปี)
7. การขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ การขอรับบัตรกรณีขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ
8. การออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ
9. การแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ
10. ค่าธรรมเนียม
::การขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
1. ผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
2. ประเภทของใบอนุญาตผู้ประจำรถ
3. อายุของใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
4. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
5. อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
6. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใช้แทนใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้
7. ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ในประเภทการขนส่งประจำทาง ขนส่งไม่ประจำทาง หรือ
การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
8. การต่อใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
9. การเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาต
10. อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผู้ประจำรถ


::ติดต่อด้านงานประกอบการขนส่ง::
1. คำแนะนำเกี่ยวกับงานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
2. การขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
4. การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรณีสูญหายหรือชำรุด
5. การเลิกการประกอบการขนส่ง


**ท่านสามารถค้นหาข้อมูล โดยการคลิกที่หัวข้อของแต่ละงาน

และกลับมาที่เมนูหลักโดยการ กดปุ่ม BACK ที่แถบเมนูด้านบน หรือด้านล่าง**