สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง

สถานที่ตั้ง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง
บริเวณลานจอดรถด้านล่าง ประตูทางเข้าร้านวัตสัน

เบอร์โทรติดต่อ 0 5422 2886
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 20.00 น.

มีจำนวนงานบริการ คือ - งานบริการข้อมูลข่าวสาร - งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ - งานบริการเบ็ดเสร็จ ************************************* หน่วยงานที่ร่วมให้บริการในศูนย์บริการร่วม

๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ๓. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ๔. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ๕. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ๖. สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗. สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ๘. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ๑๐. สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง ๑๑. ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ๑๒. สำนักงานจังหวัดลำปาง ๑๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ๑๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง ๑๕. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๓ ๑๖. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง ๑๗. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ๑๘. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ๑๙. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๒๐. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ๒๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ๒๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ๒๓. แขวงการทางลำปาง ๒๔. สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ ๒ ๒๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ๒๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ************************************* งานบริการเด่น

- การรับชำระค่าสาธารณูปโภคของบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) - การรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย - การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบสมาร์ทการ์ดทั่วไทย - งานบริการข้อมูล ตำแหน่งงานว่าง - การให้บริการลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ ************************************* มีงานบริการประชาชน 36 งานบริการ

>> งานบริการข้อมูลข่าวสาร 16 งานบริการ
ชื่อหน่วยงาน
งานบริการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง- สอบถามตำแหน่งงานว่าง/ค้นหาจาก
ระบบคอมพิวเตอร์
- การไปทำงานต่างประเทศ
- แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
- ชั่งโมงการทำงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง- ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
- การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
- การจดทะเบียนคนพิการ
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง- บริการข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร- บริการข้อมูลข่าวสาร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด- บริการข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง- บริการข้อมูลข่าวสาร
สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง- บริการข้อมูลข่าวสาร
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง- บริการข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานจังหวัดลำปาง- บริการข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
- บริการข้อมูลข่าวสาร

>> งานบริการรับเรื่อง – ส่งต่อ 11 งานบริการ
ชื่อหน่วยงาน
งานบริการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง- บริการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
- ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
- บริการรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง- บริการรับสมัครฝึกทักษะฝีมือเตรียมเข้าทำงาน
- บริการรับสมัครยกระดับฝีมือแรงงาน
- บริการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
- บริการรับเรื่องร้องทุกข์
– ร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการตามกฎหมาย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง- บริการรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุนประกันสังคม
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริการรับเรื่องร้องทุกข์ – ร้องเรียน
- การขอคืนภาษี การไปทำงาน ต่างประเทศ

>> งานบริการเบ็ดเสร็จ 9 งานบริการ
ชื่อหน่วยงาน
งานบริการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง- รับต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วไทย
- รับเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบสมาร์ทการ์ด
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)- บริการชำระเงินค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานทุกเครือข่าย
- รับคำขอติดตั้งโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ADSL
ย้าย โอน และบริการแจ้งเครื่องเสียเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่
- รับชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บัตรเครดิต เงินกู้ ธอส. อื่น ๆ
- งานให้บริการข้อมูลของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- จำหน่ายบัตร TOT ทุกประเภท และอุปกรณ์ต่าง ๆ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง- แนะแนวอาชีพ (โดยใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ)
- บริการรับสมัครงานในประเทศ
ผลงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง

>> รางวัลชมเชย ด้านบริหารจัดการ ปี ๒๕๕๓

เวลาทำการช่อง 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง บริการชำระภาษีรถทั่วไทย เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง และ 16.30 น. – 17.30 น.) หยุดวันอาทิตย์ ช่อง 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง บริการเปลี่ยนใบขับขี่สมาร์ทการ์ดทั่วไทย เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ช่อง 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.30 น. – 17.30 น. หยุดพักเที่ยง หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ช่อง 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริการรับชำระค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าเงินกู้ ธอส. เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30 น. – 19.30 น. ปิดรับเงิน 18.30 น.จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้