สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(บร 3009 ลป)):: วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(บร 644 ลป)):: วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(กฉ 2086 ลป)):: วันที่ 19 เมษายน 2559

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(นข 4661 ลป)):: วันที่ 12 เมษายน 2559

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(กง 5231 ลป)):: วันที่ 25 ธันวาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(บฉ 3361 ลป)):: วันที่ 18 ธันวาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(ขธฉ 428 ลป)):: วันที่ 8 ตุลาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(ขจธ 103 ลป)):: วันที่ 8 ตุลาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(ขนน 86 ลป)):: วันที่ 25 กันยายน 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(กต 7125 ลป)):: วันที่ 22 กันยายน 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(กต 5836 ลป)):: วันที่ 27 สิงหาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(ขยค 817 ลป)):: วันที่ 27 สิงหาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(บย 8240 ลป)):: วันที่ 25 สิงหาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(บย 6574 ลป)):: วันที่ 25 สิงหาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขงธ 226 ลป)):: วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขทย 108 ลป)):: วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขรค 339 ลป)):: วันที่ 23 มิถุนายน 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขฉจ 86 ลป)):: วันที่ 17 มิถุนายน 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขมย 548 ลป)):: วันที่ 18 เมษายน 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขมต 134 ลป)):: วันที่ 25 มีนาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขพพ 429 ลป)):: วันที่ 25 มีนาคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขฉง 787 ลป)):: วันที่ 26 มกราคม 2558

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขตย 721 ลป)):: วันที่ 24 ธันวาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.(ขมน 602 ลป)):: วันที่ 24 ธันวาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(รย.):: วันที่ 5 สิงหาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(รย.):: วันที่ 5 สิงหาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(รย.):: วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(รย.):: วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.):: วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.):: วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(รย.):: วันที่ 6 มีนาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ(จยย.):: วันที่ 6 มีนาคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 9 มกราคม 2557

::เรื่อง ยกเลิกการแจ้งย้ายรถหมายเลขทะเบียน บน 3850 ลป ไปใช้งานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา:: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 31 ตุลาคม 2556

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 31 ตุลาคม 2556

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 28 ตุลาคม 2556

::เรื่อง ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง:: วันที่ 12 กันยายน 2556

::เรื่อง แจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ:: วันที่ 4 กันยายน 2556

::เรื่อง การสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ:: วันที่ 29 สิงหาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 สิงหาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 สิงหาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 20 สิงหาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 24 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 26 มิถุนายน 2556>

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 26 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 19 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 19 มิถุนายน 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 15 มีนาคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 15 มกราคม 2556

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 17 ตุลาคม 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 4 ตุลาคม 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 4 ตุลาคม 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 17 เมษายน 2555

::เรื่องยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 8 มีนาคม 2555

::ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องสถานตรวจสภาพรถขอเลิกประกอบกิจการ:: วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

::เรื่อง แจ้งการขอเลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ:: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ:: วันที่ 14 กันยายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 12 กันยายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 16 สิงหาคม 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 12 กรกฎาคม 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 24 มิถุนายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 13 มิถุนายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 20 พฤษภาคม 2554

::เรื่อง สถานตรวจสภาพรถเอกชนขอเลิกกิจการ:: วันที่ 26 เมษายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 8 เมษายน 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 10 มีนาคม 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 11 มกราคม 2554

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 21 ธันวาคม 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 14 ธันวาคม 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 8 ธันวาคม 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 7 กันยายน 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 7 กันยายน 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 23 สิงหาคม 2553

::เรื่อง ยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถ:: วันที่ 29 กรกฎาคม 2553จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้