สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค โดยจัดอบรมคุณลักษณะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการประกัยภัยรถโดยสาร ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเดินรถ ในโอกาสนี้ได้มีการซักซ้อมการดำเนินมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค โดยจัดอบรมคุณลักษณะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการประกัยภัยรถโดยสาร ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเดินรถ ในโอกาสนี้ได้มีการซักซ้อมการดำเนินมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้