สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

ข้อมูลและสารสนเทศ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน


ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ได้ที่ E-mail: lampang@dlt.go.th

1. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนสะสม(พรบ.รถยนต์)

::1.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนสะสม(พรบ.ขนส่ง)

2. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ(พรบ.รถยนต์)

::2.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ(พรบ.ขนส่ง)

3. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดง จำแนกตามยี่ห้อ

4. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ตามพรบ.ขนส่งจำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ

5. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ(พรบ.รถยนต์)

::5.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ(พรบ.ขนส่ง)

6. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ(พรบ.รถยนต์)

::6.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ(พรบ.ขนส่ง)

7. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

8. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

9. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถ(พรบ.รถยนต์)

::9.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถ(พรบ.ขนส่ง)

10.ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

11.ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง

12.ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ(พรบ.รถยนต์)

::12.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ(พรบ.ขนส่ง)จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้