สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

ประกาศจังหวัดลำปาง

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 30 ตุลาคม 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 4 ตุลาคม 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ แจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ งาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ::วันที่ 28 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของ
สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::วันที่ 25 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 21 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 21 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) ::วันที่ 17 กันยายน 2561

::ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ ของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 17 กันยายน 2561

::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ::วันที่ 17 กันยายน 2561

::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๔/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๖/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคาร Drive true For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม) ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว) ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 14 กันยายน 2561

::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ::วันที่ 13 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรั้วแลและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน) ::วันที่ 13 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของสํานักงานขนส่่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 13 กันยายน 2561

::เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๑/๒๕๖๑ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ::วันที่ 6 กันยายน 2561

::การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขา อําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ::วันที่ 6 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง และสํานักงานขนส่งสาขา จํานวน ๓ สาขา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 6 กันยายน 2561

::ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สํานักงานขนส่งจังหวัด ลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม และสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::วันที่ 6 กันยายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนสงจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)::วันที่ 28 สิงหาคม 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)::วันที่ 27 สิงหาคม 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ)::วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร บษ จำนวน 15 รายการ)::วันที่ 4 มิถุนายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 8 ของจังหวัดลำปาง หมวดอักษร กพ จำนวน 27 รายการ::วันที่ 19 เมษายน 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561::วันที่ 29 มีนาคม 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างจัดทำเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า(เนื้อผ้า Cotton 100%) พร้อมสกรีนตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน 980 ตัว:: วันที่ 8 มีนาคม 2561

::ขายทอดตลาดครุภัณฑ์:: วันที่ 7 มีนาคม 2561
::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2561):: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ ๑๗ มกราคม 2561

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ 8 มกราคม 2561

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561):: วันที่ 18 ธันวาคม 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการการดำเนงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 29 กันยายน 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) (จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 27 กันยายน 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 20 กันยายน 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 18 กันยายน 2560

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ):: วันที่ 1 กันยายน 2560

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 11 รายการ:: วันที่ 18 สิงหาคม 2560

<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อครุภัฎฑ์ จำนวน 11 รายการ>

::ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ประจำ "ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ จังหวัดลำปาง":: วันที่ 18 สิงหาคม 2560

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, สขข.อำเภอแจ้ห่ม และ สขข.อำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560

::ราคากลางแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ประเภทงานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งศูนย์ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลงานตรวจสภาพรถ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2560

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560
<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561>

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 :: วันที่ 24 กรกฏาคม 2560
<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขา - แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561>

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาทั้ง 3 แห่ง :: วันที่ 30 มิถุนายน 2560
<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว)>
<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน)>
<ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม)>

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง):: วันที่ 24 เมษายน 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560):: วันที่ 5 เมษายน 2560

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด):: วันที่ 4 เมษายน 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดคอกลมพร้อมสกรีน "Happiness for all ; ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" :: วันที่ 10 มกราคม 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกัยกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560):: วันที่ 10 มกราคม 2560

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดกิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560):: วันที่ 22 ธันวาคม 2559

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ 7):: วันที่ 2 ธันวาคม 2559

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง จำนวน 3 อัตรา):: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง:: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สขจ.ลำปาง (ก่อสร้างรั้วสำนักงานฯ):: วันที่ 28 ตุลาคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:: วันที่ 25 ตุลาคม 2559

::ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง:: วันที่ 13 ตุลาคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560):: วันที่ 26 กันยายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, สขข.อำเภอแจ้ห่ม และ สขข.อำเภองาว):: วันที่ 21 กันยายน 2559

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง:: วันที่ 12 กันยายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560:: วันที่ 12 กันยายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขาฯ:: วันที่ 12 กันยายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560:: วันที่ 7 กันยายน 2559

::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง:: วันที่ 7 กันยายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาการที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง (ก่อสร้างรั้วสำนักงาน ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559):: วันที่ 5 กันยายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณพ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 7 รายการ:: วันที่ 24 สิงหาคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง (ก่อสร้างรั้วสำนักงาน) :: วันที่ 22 สิงหาคม 2559

<ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง>

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: วันที่ 7 มิถุนายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

<ราคากลาง E-driving ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง>

::คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบประมวลผลการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมการขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์:: วันที่ 4 พซษภาคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 7 เมษายน 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 17 มีนาคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ 21 มกราคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ 14 มกราคม 2559

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: วันที่ 25 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: วันที่ 24 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องทำงาน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: วันที่ 24 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งราวกันตก (GURAD RAIL)
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: วันที่ 17 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 16 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 15 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: วันที่ 10 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงกั้นห้องทำงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: วันที่ 1 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 1 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำคยามสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding}
:: วันที่ 1 กันยายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 28 สิงหาคม 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):: วันที่ 27 สิงหาคม 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชน จำนวน 900 ตัว และหมวกแก๊ป จำนวน 900 ใบ):: วันที่ 19 มิถุนายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชน จำนวน 900 ตัว และหมวกแก๊ป จำนวน 900 ใบ):: วันที่ 2 มิถุนายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ทดแทนหลอดไฟฯ):: วันที่ 29 เมษายน 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถฯ):: วันที่ 16 มีนาคม 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กน:: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:: วันที่ 19 ธันวาคม 2557

::ประกาศราคาจ้างปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ ป้ายจราจร รวมทั้งถนนทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน และจ้างปรับปรุงสนามทดสอบขับรถและองค์ประกอบอื่นๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 งาน:: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

::ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม>
::ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ ป้ายจราจร รวมทั้งถนนทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<ราคากลางปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ ป้ายจราจร รวมทั่งถนนทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง>
::ร่าง TOR ปรับปรุงสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม:: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(สอบราคาซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร ของ สขจ.ลำปาง และ สขข.):: วันที่ 27 ตุลาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา:: วันที่ 8 ตุลาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.):: วันที่ 11 กันยายน 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาทำความสะอาด สนง.):: วันที่ 11 กันยายน 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 26 สิงหาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และ สำนักงานขนส่งสาขาฯ ทั้ง 3 แห่ง:: วันที่ 26 สิงหาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(เปลี่ยนฝ้าเพดานและหลังคาอาคารฯ):: วันที่ 8 สิงหาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:: วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

::ราคากลางปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานและหลังคา

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานและหลังคาอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลักและเก้าอี้พักคอย ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางและสำนักงานขนส่งสาขาฯ:: วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

::ราคากลางงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเช่าและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง:: วันที่ 13 มิถุนายน 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า:: วันที่ 10 เมษายน 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด:: วันที่ 21 มีนาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:: วันที่ 10 มีนาคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดสนามจราจรเยาวชน และหมวกแก๊ป:: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม:: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:: วันที่ 23 มกราคม 2557

::ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและระบบน้ำบาดาล สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม:: วันที่ 7 มกราคม 2557


::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2561
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2560
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2560
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2560
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราาคม 2559
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2559
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2558
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2558
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2557
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2557
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฏาคม 2557
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2557
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
(เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
(เงินงบประมาณ)

::รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2557


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้