สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่าย-งาน และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาฯ

(1) งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ
งานรับชำระภาษีผ่านหน่วยงานอื่น งานทะเบียนรถราชการ งานธุรการทั่วไป และช่วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง และงานตรวจการขนส่ง
ของสำนักงานขนส่งจังหวัด

(2) กลุ่มวิชาการขนส่ง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการขนส่งเกี่ยวกับการกำหนดปรับปรุงหรือยกเลิกเส้นทางเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนการจัดระเบียบการขนส่ง ภายในจังหวัด งานด้านประกอบการขนส่งทุกประเภท
และการควบคุมติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการขนส่ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาฯ และจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

(3) ฝ่ายทะเบียนรถ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์เกี่ยวกับ
การจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด ฯลฯ การตรวจสอบรถและ
งานด้านวิทยุสื่อสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณาแก้ไข ปัญหา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านทะเบียน และภาษีรถของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

(4) ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการต่ออายุ การเปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด
ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถตามกกหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การอบรมทดสอบและวัดผลผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในสำนักงานขนส่งจังหวัด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณาแก้ไขปัญหา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงาน
ด้านใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

(5) ฝ่ายตรวจสภาพรถ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ
และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล การต่ออายุ การยกเลิก หรือเพิกถอนการจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

(6) สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอเถิน, แจ้ห่ม และสาขาอำเภองาว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการงานธุรการ และการเงิน งานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล งานตรวจการขนส่ง งานทะเบียนและภาษีรถ
งานตรวจสภาพรถ งานใบอนุญาตผู้ประจำรถ งานใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบปัจจุบัน
คือ สาขาอำเภองาว, เถิน และสาขาอำเภอแจ้ห่ม ตามลำดับ

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้