สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกโดยรับผิดชอบงานด้านประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจตราและ ปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามกฎหมายว่าดวยการจราจรทางบก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ขับรถ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจัวหวัดสาขา และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง


นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสำคัญในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและงานทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มีหน่วยงานขึ้นตรง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

(1) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

(2) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม

(3) สำนกังานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน

(4) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว


โดยมีพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจังหวัด ดังนี้

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่

(1) อำเภอเมือง

(2) อำเภอห้างฉัตร

(3) อำเภอแม่เมาะ

(4) อำเภอเกาะคา

(5) อำเภอแม่ทะ

(6) อำเภอเสริมงาม

2. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่

(1) อำเภอแจ้ห่ม

(2) อำเภอวังเหนือ

(3) อำเภอเมืองปาน

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่

(1) อำเภอเถิน

(2) อำเภอสบปราบ

(3) อำเภอแม่พริก

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 1 อำเภอ

:: อำเภองาว

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้